Dramatisk dans i Sundsvall i Idol 2005


[-]

Idoljuryn får se dramatisk dans i Sundsvall under Idol 2005.

Läs mer här:


Källa: Dramatisk dans i Sundsvall i Idol 2005